YUPPIE, YUPPY, YUPPIE翻譯

Yuppie, Yuppy, yuppie

[jʌpi]

(young urban professional 的頭字語)n. 居於大都會附近,具專業技能的二十五至四十五歲的知識份子; 雅痞
相關詞:

YUPPIE, YUPPY, YUPPIE 英漢對照列句

抱歉,未找到相關列句!