EYESTALK翻譯

eyestalk

[aistɔ:k]

n.眼柄
相關詞:

EYESTALK 英漢對照列句

抱歉,未找到相關列句!