YELLOW WAX翻譯

yellow wax黃蠟 (白色乃至帶黃色的無定形固體,為蜂之蜂房熔於熱水分離而得)
相關詞:

YELLOW WAX 英漢對照列句

抱歉,未找到相關列句!